Wat wij van aartsengelen kunnen leren

Laatste update door Obe Alkema op 12 april 2024

Hans Stolp belicht in 'Een blik op de toekomst' de rol van aartsengelen in ons leven. Zij wijzen ons de weg naar de toekomst.

Aartsengelen zijn engelen die een bijzondere plaats innemen in de verhalen die al eeuwenlang verteld worden. Het was bijvoorbeeld aartsengel Gabriël die de geboorte van Jezus Christus aankondigde. Maar wist je dat aartsengelen niet alleen toen een belangrijke rol speelden, maar dat nog steeds doen?

In Als een engel je komt helpen… schrijft Hans Stolp over de ervaringen met engelen die mensen in onze tijd opdoen. Ze kunnen ons helpen in concrete situaties en bieden inzicht, troost en advies.

Hoge ingewijden

Ook als je over de toekomst nadenkt, zoals Hans Stolp in Een blik op de toekomst doet, bieden engelen uitkomst. Hij schrijft dat er door de geschiedenis heen diverse hoge ingewijden zijn geweest die ons iets vertelden over de toekomst die voor ons lag.

De belangrijkste ingewijden – twee dierbare personen voor Stolp zelf – zijn Johannes van Patmos en Rudolf Steiner geweest. Mensen als hen konden de toekomst schouwend waarnemen. Anders gezegd: zij zagen helderziend indrukwekkende, grootse beelden die hen de toekomst onthulden. Beelden zoals we die bijvoorbeeld ook in het laatste Bijbelboek ‘De Openbaring van Johannes’ aantreffen.

Schouwen in de geestelijke wereld

Waar haalden deze ingewijden hun kennis vandaan? Hoe was het mogelijk dat zij, in de woorden van Stolp, helderziend de toekomst konden waarnemen?

Aan hun bijzondere vermogen ging altijd een ingrijpende ontwikkeling vooraf, eentje die al vele levens eerder ingezet was. Ook ervoeren zij in hun leven een heftige en diepe levenscrisis, waarna zij – als ze de crisis doorstaan hadden – konden schouwen in de geestelijke wereld. Ze kregen een blik op de toekomst.

Iemand als Steiner zag niet wat er ging gebeuren, maar kreeg wel te zien hoe en op welke manier er vanuit de geestelijke wereld aan de ontwikkeling van de mens gewerkt wordt.

Steiner richt de schijnwerper op het werk van de engelen en de aartsengelen en laat zien hoe hun impulsen, hun energieën bepalend zijn voor onze verdere ontwikkeling. Hij maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat wij mensen ons bewust worden van deze impulsen en energieën. Want dat maakt het ons mogelijk samen te werken met de engelen en de aartsengelen.

Engelen staan ons bij

Waarom zou je met hen willen samenwerken? Engelen helpen ons in onze geestelijke groei en ontwikkeling, zowel de gewone engelen als de aartsengelen als de serafijnen, de engelen die het dichtst bij God staan. Alle engelen schenken ons iets van hun eigen wezen, zodat we dankzij die gaven steeds weer een nieuw vermogen tot ontwikkeling konden (en zullen kunnen) brengen.

We krijgen op onze weg van geestelijke groei alle hulp die maar nodig is vanuit de geestelijke wereld.

De Christus is degene die alle engelen leidt. Hij werkt in en door de engelen heen. En dus is hij het in wezen die leidinggeeft aan de evolutie, aan de ontwikkeling van de mens door alle tijden heen. Als we daarbij beseffen dat hij, de Christus, de liefde zelf is wordt als vanzelf ook duidelijk dat we ons leven, onze groei en onze weg door het leven in vol vertrouwen aan hem uit handen kunnen geven, ook al begrijpen we dikwijls niet waarom ons leven gaat zoals het gaat.

De aartsengel Michaël

In Een blik op de toekomst focust Stolp zich vooral op aartsengelen. Vooral Michaël komt aan bod, aangezien wij in de tijd leven waarover hij regeert. Dit betekent dat wij in de huidige tijd geïnspireerd en geleid worden door de grote aartsengel Michaël. Hij legt zijn impulsen als verlangens neer in ons hart: het verlangen naar bewustwording bijvoorbeeld, het verlangen naar vrijheid en de impuls om op zoek te gaan naar een dieper inzicht in de zin van het leven.

Michaël maakt ons bewust van de geestelijke wereld. Er wordt dan ook wel gezegd dat Michaël het gordijn dat de geestelijke wereld voor de mens verborgen houdt, geleidelijk opentrekt.

Ook wil hij dat we uit onze verschillende hokjes stappen en ons met elkaar leren verbinden, hoe verschillend we ook mogen zijn. Het gaat hem om verbroedering en verzustering, oftewel: vermenselijking. Michaël is de grote omvormer – en het is daarom dat er in onze tijd van zoveel chaos en verwarring sprake is.

We kunnen veel leren van Michaël. Dat maakte Stolp al duidelijk in zijn boek over deze aartsengel, De grote aartsengel Michaël: ‘De grote aartsengel Michaël, hij is het die er op die manier voor zorgt dat we mensen worden die meer begrip voor anderen kunnen opbrengen en die hun egocentrisme leren beteugelen. En hij, de grote aartsengel Michaël, hij is het die ons op die manier het geheim van het leven onthult: onze opdracht om dwars door alle lessen van het leven heen te groeien in wijsheid, mededogen, liefde en inzicht.’

Twee opgaven

Het tweede deel van Een blik op de toekomst behandelt de aartsengelen die ons na Michaël zullen regeren: Orifiël, Anaël, Zachariël en Rafaël. Stolp kijkt heel ver vooruit, wel honderden tot duizenden jaren. Er ligt een lange ontwikkelingsweg voor ons.

De twee grote opgaven die voor ons liggen zijn deze: 1) word je bewust van de lange weg die voor je ligt en 2) en word je daarnaast bewust welke lessen wij eigenlijk in onze huidige incarnatie voorgelegd krijgen.

Hij besluit zijn boek met deze woorden: ‘Met dit boek wil ik wijzen op een andere manier van kijken naar het leven. Hoe we naar de mens – en dus naar onszelf – kunnen kijken als een wezen dat leven na leven nieuwe levenslessen opdoet en zich ieder leven weer een beetje verder ontwikkelt. Daarbij mogen we onze aandacht meer en meer leren richten op het wezen dat van de ene incarnatie naar de andere voortschrijdt: ons hogere Ik of ons hoger Zelf.’


Een blik op de toekomst

Een blik op de toekomst

In ‘Een blik op de toekomst’ geeft Hans Stolp op zijn unieke manier inzicht in de rol van aartsengelen in de ontwikkelingsweg van de mensheid.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 20,00 met gratis verzending.

Bestellen

Meer lezen?

Obe Alkema

Binnen AnkhHermes verzorg ik de audioboeken en de website, ontferm ik me over de metadata van al onze titels en bouw ik aan de Patroon-serie, waarin AnkhHermes spirituele poëzie en poëtische wijsheid verzamelt.

Lees ook

Tot hier en niet verder: over de noodzaak van grenzen
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *