Overpeinzingen

Overpeinzingen - cover

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de klassieke oudheid. Marcus Aurelius' stoïcisme is vooral een praktische levensfilosofie.

Overpeinzingen bevat een gevarieerde collectie fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen. Ze zijn ontstaan tijdens zijn moeizame zoektocht naar zichzelf en naar de zin van het universum. Ze vertellen over twijfel en wanhoop, maar ook over overtuiging en vervoering.

Uit de inleidende tekst bij Overpeinzingen: 'Deze geschriften bevatten veelvuldige aanwijzingen hoe men zich zo kan gedragen dat men leeft in overeenstemming met de natuur. Hierbij dient men voor ogen te houden dat de stoïcijnen een leven overeenkomstig de natuur beschouwen als de weg die leidt tot het voornaamste doel van de mens: volkomen geluk. De beschouwingen van Marcus Aurelius ‘tot zichzelf’ zijn het resultaat van een levenslange zelfbeschouwing en kunnen eenieder die geluk zoekt vele waardevolle aanwijzingen geven.'

Lees meer >
Over de auteur
Inhoud
Recensies

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius

Marcus Aurelius, de keizer-filosoof die van 161 tot 180 over het immense Romeinse Rijk heerste, is de laatste grote vertegenwoordiger van de antieke Stoa. In de Persoonlijke notities, die hij waarschijnlijk tussen 170 en 180 in zijn legertent schreef, geeft Marcus Aurelius zich rekenschap van zijn idealen en twijfels.

Meer boeken van deze auteur

Woord vooraf bij deze vertaling 6

Over Marcus Aurelius Antoninus en zijn ‘Overpeinzingen’ 9

Boek een 12
Boek twee 24
Boek drie 33
Boek vier 45
Boek vijf 63
Boek zes 81
Boek zeven 101
Boek acht 120
Boek negen 139
Boek tien 155
Boek elf 172
Boek twaalf 188

Wat vinden anderen van Overpeinzingen van Marcus Aurelius?

Ynske deelt haar leeservaring.

Het staat in een boekje om te ‘proeven’, die mindfulness. Dat boekje bestaat uit 12 hoofdstukken met de naam ‘boeken’. Voordat je schrikt: elk ‘boek’ heeft maar 12 bladzijden met uitspraken en overpeinzingen. Een boekje om mee op reis te nemen of bij je te hebben, voor momenten dat je over jezelf of over (het) leven nadenkt. Het boek is ontstaan terwijl de schrijver, Marcus Aurelius, op veldtocht(!) was. In zijn vrije tijd schreef hij het resultaat van zijn zelfreflectie op. In korte beschouwingen, vragen en aanwijzingen. Zelfreflectie met vragen als: ‘wat is mijn onderscheidingsvermogen (leidend beginsel),wat betekent het voor mij en waarvoor gebruik ik het?’ En stellingen: “de met rede begiftigde geest is in staat om zo door belemmeringen heen te gaan dat hij, in overeenstemming met zijn natuur, in vrijheid kan handelen.

Atoomtheorie

Het verbaasde me hoe actueel de uitspraken zijn die Marcus Aurelius bijna 2000 jaar geleden opschreef! Door hem ontdekte ik dat de atoomtheorie* toen al bestond. Sommige uitspraken raakten me, hielden me bezig. Thema’s als: de natuur, dood en leven. Lachen moest ik, toen ik adviezen ontdekte over waar wij nú ook/weer mee bezig zijn:  het bewust leven in het heden, in het nu. In verbinding met je lichaam, de natuur en je medemens.  Ja, toen ook al! Ik noem het daarom ‘Romeinse Mindfulness’. De droge, wijze manier om de mens te situeren en de ‘kort-door-de bocht’ opmerkingen van Aurelius werkten bij mij relativerend én verdiepend. Want waar gaat het om in dit, in ons, in mijn leven ?

Schepping in drieën                                                                                                                  

Marcus Aurelius  verdeelt de schepping in waarneming, gedachte en kennis. Deze drie werelden worden door de natuur bijeen gehouden. Het Woord, de Logos vormt de kern van elk menselijk wezen. De natuur is de ‘substantie’ waarin het Woord werkzaam is en maakt de manifestatie van de oneindige variatie in de schepping mogelijk. Hij houdt zich bezig met ethiek: geeft aanwijzingen hoe je je zo kan gedragen dat je in overeenstemming met de natuur leeft. In het hier en nu. Simpel zonder franje. Niet alleen zeggen maar doen. Daarbij noemt hij de intentie of het doen van een poging belangrijk.

‘Houd bij alles wat u doet alleen maar vast aan de wens om goed te zijn en herinner u dat uw intentie van belang is, hoe uw keus ook uitvalt.’

Twijfels                                                                                                                                                     

En hij is een gewoon mens met twijfels  over hoe wereld, natuur en kosmos in elkaar zitten. Die twijfels noemt hij door het hele boek. Zoals:

‘Is de wereld een geordend geheel of een mengelmoes van willekeurig bijeengebrachte delen die een zekere orde kennen?’

Naast twijfel is hij zeker van zijn verbondenheid met de natuur

‘of er nu afzonderlijke atomen zijn of een allesomvattende natuur, zeker is dat ik een onderdeel ben van het geheel dat door de natuur wordt bestuurd en dat ik hoe dan ook verbonden ben met aan mij verwante delen.’

Ruimte                                                                                                                                                    

Zijn twijfel gaf mij ruimte. Ik haak vaak af als mij verteld wordt hoe ‘het’ in elkaar zit. Nu intrigeert hij mij door zijn overpeinzingen: het kan zus of zo zijn en – nog leuker –  als a dan gebeurt er dit en als b dan dat. Zoals in:

‘Over sterven: verstrooiing als er sprake is van atomen, uitblussing of transformatie als het om één enkele eenheid gaat.’

Erkennen                                                                                                                                                  

In het eerste boek geeft hij erkenning aan zijn familie, de mensen om hem heen en de goden voor alles wat zij hem leerden. Waarden en wijsheden die hij zijn leven lang probeerde vorm te geven. Zoals:  jezelf blijven, authenticiteit, liefde, waarachtig zijn, volgens de natuur leven, vrijheid van meningsuiting en gelijkheid. Ze komen in het boek geregeld terug. Vaak met voorbeelden hoe de lezer dat in handelen kan omzetten.

Thema’s                                                                                                                                                  

Van de thema’s die mij raakten, bezig hielden, citeer ik uitspraken. Het lijkt  soms een verhaaltje, dat al lezend ontstond in al die uitspraken, mijmeringen en vragen van Marcus Aurelius. Ik vermeld ze apart want: thema’s en lijnen zullen ongetwijfeld voor iedere lezer anders zijn !

Natuur

De natuur van het heelal ontving een impuls tot het scheppen van orde en alles wat wij nu zien volgt die impuls Het universum is één enkel levend organisme, met één substantie en één ziel. Bedenk dat alle dingen herleid kunnen worden tot één enkel bewustzijn en dat de natuur alle dingen tot stand brengt vanuit één impuls De natuur van het universum heeft buiten zichzelf niets. Het wonderbaarlijke van haar toverkunst is dat zij in haar eigen substantie, het enige waarover zij beschikt, iets dat vervallen, oud en onbruikbaar is, weer tot iets nieuws en jongs transformeert Alle mensen maken deel uit van de geest en de goddelijke* vonk. Laat zien dat je ziel, die Zeus* als een brokstukje van zichzelf aan ieder mens als gids en leider mee heeft gegeven, tevreden is met wat haar is toe bedeeld, wat van hem wordt verlangd. Dit goddelijke is de lichtende kennis en rede in de mens

Dood 

Net als de geboorte is de dood een mysterie van de natuur. Voor een denkend wezen is de dood niet in strijd met de levensfasen of met de betekenis en opzet van het bestaan Hoe snel verdwijnt alles! Ons lichaam verdwijnt in het heelal en de herinnering eraan verhuist naar de eeuwigheid. De dood is trouwens niet alleen een natuurlijk proces, maar komt ook de natuur ten goede Men moet niet alleen bedenken hoeveel lichamen er zijn begraven, maar ook hoeveel levende wezens mens en dier tot voedsel dienen Wie de dood vreest is bang dat zijn waarneming ophoudt of verandert. In het eerste geval houdt ook zijn waarneming van pijn op en in het tweede geval ontstaat er alleen een andere vorm van waarneming en dus een ander leven

Mindfulness

Oefen u erin alleen het leven te leiden dat van u is, dat wil zeggen in het heden, in het nu Doe alles alsof het het laatste van uw leven is. Mensen zoeken rust op het platte land, de kust of de bergen. Dat is onnodig, want u kunt u op elk gewenst moment in uzelf keren U bent op drie manieren verbonden*:

 • Met het u omhullende lichaam
 • Met de goddelijke oorsprong waaruit alles voortkomt
 • Met uw medemensen

We vergeten dat voor iedereen alles is zoals wij het opvatten en dat iedereen alleen in het heden kan leven en alleen het heden kan verliezen

Doen 

Wees de God die in u is, wees de meester van een levend wezen, krachtig, volwassen Voor de ontwikkeling van een edele geest is niets zo geschikt als een systematisch en waarheidsgetrouw onderzoek van alles wat wij gedurende ons leven tegen komen. Onderzoek deze dingen zodat u zich een idee kunt vormen van het geheel waartoe zij behoren, van het nut dat zij hebben en van wat zij betekenen voor het universum en voor de mens Nergens vindt een mens een kalmer plek dan in zijn eigen ziel.Wie die plek in zichzelf vindt en zijn aandacht erop richt, vindt onmiddellijk diepe vrede Door steeds weer terug te vallen op uw innerlijke harmonie, zult u er hoe langer hoe meer beheersing over krijgen Onderzoek wat voor u de betekenis is van het ‘redelijk principe’. Wat is dan uw geesteshouding ? Toch niet die van een kind, een opgeschoten jongen, een bakvis, een tiran een huisdier of een wild beest ? Streef altijd naar een geleidelijke verandering en verlang nooit het onmogelijke. Waar dient u dan naar te streven ? Naar het doen van de poging zelf Weg met de armetierige vorm van leven met gejammer en na-aperij. Waarover maakt u zich druk?

Gemeenschap 

De geest van het universum heeft de gemeenschap als uitgangspunt. Het goede van een met rede begiftigd wezen ligt in zijn deelname aan de gemeenschap, want het is ons lang geleden duidelijk gemaakt dat wij geboren zijn tbv de gemeenschap Het is kenmerkend voor de mens dat hij zich ervan bewust is dat hij voor de gemeenschap werkt De mens die zich afscheidt van zijn medemens is afgesneden van de gemeenschap. Een tak wordt door iemand anders afgehakt, maar de mens scheidt zichzelf van zijn naaste door zich in haat van hem af te keren Wij verliezen uit het oog hoe verwant het individu is aan de hele mensheid. De mensheid is geen band van bloed en zaad, maar een geestelijke band. We vergeten dat ieders geest voortkomt uit God en daardoor goddelijk is en dat niemand enig bezit heeft.

Wijsheid

Voor iemand die daarvoor gevoelig is en een dieper inzicht heeft in de kosmos zal er bijna niets zijn dat niet op een specifieke manier een zekere schoonheid verleent aan het geheel De betekenis van dingen, zien wat er gedaan moet worden begrijpen wij immers niet met onze ogen, maar met een andere manier van zien Dring diep door in de substantie van uzelf. Daar ligt de bron van het goede, die het vermogen heeft altijd op te borrelen, zoalng u blijft graven De tijd is een rivier die alles wat er is geschapen meevoert in zijn bruisende stroom Opzettelijk nagestreefde eenvoud is als een kromme tak die niet meer recht wil worden

Simpel

Bent u geboren om te leven of om geleefd te worden? Met alles wat op uw weg komt zijn er twee mogelijkheden: u kunt het aan of u kunt het niet aan, dus doe het of maak er geen probleem van Wanneer u merkt dat u uit de koers raakt en het roer niet recht kunt houden, wijk dan in alle gemoedsrust uit naar de wateren waar u dat wel kunt Hou op met uw loze gepraat over hoe een goed mens behoort te zijn: wéés er een Wees deel van één boom, maar ontplooi u op uw eigen manier.

*Atoomtheorie Democritus (460 v. Chr.) betwistte het overwicht van de rationele kennis en ontwikkelde de atoomtheorie

*Zeus Naast Zeus geloofde Marcus Aurelius in verschillende goden naast ‘onze God van het christendom

*Drievoudige verbinding Deze komt ook voor in het hindoeïsme via THK (zie blog: De wens van water – een project op basis van THK)

12,99

Je bestelt en rekent af bij:

 • Boekenwereld.com: onze eigen boekwinkel
 • Veilig winkelen, bestellen en betalen
 • Regelmatig gratis e-books
Bindwijze
Ebook
Hardback Ebook Paperback
Niet op voorraad
 • Gratis verzending bij pre-orders
 • Direct na verschijning in huis
 • Binnen 14 dagen gratis retourneren binnen NL
 • Taal: Nederlands
 • ISBN: 9789020219920

Je bestelt en rekent af bij:

 • Boekenwereld.com: onze eigen boekwinkel
 • Veilig winkelen, bestellen en betalen
 • Regelmatig gratis e-books

Thuiswinkel waarborg

Onze veilige betaalmethoden:
 • Ideal
 • Mastercard
 • VISA
 • Bancontact
Bekijk de inhoud van dit boek ➔

Marcus Aurelius, Romeins keizer van 161 tot 180, wordt beschouwd als de laatste grote vertegenwoordiger van de Stoa, een filosofische stroming in de klassieke oudheid. Tijdens zijn veldtochten hield hij een filosofisch dagboek bij. Deze persoonlijke aantekeningen laten hem zien als een van de nobelste figuren uit de klassieke oudheid. Marcus Aurelius' stoïcisme is vooral een praktische levensfilosofie.

Overpeinzingen bevat een gevarieerde collectie fascinerende spirituele ontboezemingen en overdenkingen. Ze zijn ontstaan tijdens zijn moeizame zoektocht naar zichzelf en naar de zin van het universum. Ze vertellen over twijfel en wanhoop, maar ook over overtuiging en vervoering.

Uit de inleidende tekst bij Overpeinzingen: 'Deze geschriften bevatten veelvuldige aanwijzingen hoe men zich zo kan gedragen dat men leeft in overeenstemming met de natuur. Hierbij dient men voor ogen te houden dat de stoïcijnen een leven overeenkomstig de natuur beschouwen als de weg die leidt tot het voornaamste doel van de mens: volkomen geluk. De beschouwingen van Marcus Aurelius ‘tot zichzelf’ zijn het resultaat van een levenslange zelfbeschouwing en kunnen eenieder die geluk zoekt vele waardevolle aanwijzingen geven.'